"psykolog; nyborg; goeye; thorn; svendsen; fyn; pmt; samtaleforløb; proceskonsultation;"